سوپرولت آمپرمتر سه فاز تک فاز 71شیوا امواج

ویژگی های سوپر ولت آمپرمتر71شیوا امواج  •  نمایش هرپارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه

ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

مشخصات فنی سوپر ولت آمپرمتر71شیوا امواج

سوپر ولت آمپرمتر 71شیوا امواج سوپر ولت آمپرمتر71شیواامواج دستگاهی مناسب برای اندازه گیری و نمایش ولتاژهای خطی و فازی، سه فاز و جریان

R,S,Tبا CT قابل تنظیم می باشد. این دستگاه همچنین دارای سیستم ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان می باشد ویژگی های سوپر ولت آمپرمتر71شیواامواج

نمایش   ولتاژهای فازی (R , S , T) نسبت به نول و همچنین   ولتاژهای خطی(RS, RT, ST ) جریان های فازی (R , S ,T) خطای جریان عبوری بیش از حد ، از

CT ها نمایش و ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان قابلیت    قفل برروی هر پارامتر مورد نیاز(LOCK ) نمایش ولتاژها و جریان ها بصورت ثابت و چرخشی تنظیم CT و

نمایش آن نمایش هرپارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق مشخصات فنی سوپر ولت

آمپرمتر71شیواامواج ولتاژ تغذیه/ورودی : 300 – 500 VAC / 3PH – N / 50 – 60 HZ دقت اندازه گیری     ولتاژ : 1 V جریان: 0٫5%± 1 DIGIT CTهای

استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه : 5/5 –

 ولت آمپرمتر 71شیوا امواج سوپر ولت آمپرمتر71شیواامواج دستگاهی مناسب برای اندازه گیری و نمایش ولتاژهای خطی و فازی، سه فاز و جریان R,S,Tبا

CT قابل تنظیم می باشد. این دستگاه همچنین دارای سیستم ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان می باشد ویژگی های ولت آمپرمتر71شیواامواج نمایش   ولتاژهای

فازی (R , S , T) نسبت به نول و همچنین   ولتاژهای خطی(RS, RT, ST ) جریان های فازی (R , S ,T) خطای جریان عبوری بیش از حد ، از CT ها نمایش و

ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان قابلیت    قفل برروی هر پارامتر مورد نیاز(LOCK ) نمایش ولتاژها و جریان ها بصورت ثابت و چرخشی تنظیم CT و نمایش آن

نمایش هرپارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه ذخیره تمام اطلاعات

در هنگام قطع برق مشخصات فنی  ولت آمپرمتر71 ولتاژ تغذیه/ورودی : 300 – 500 VAC / 3PH – N / 50 – 60 HZ دقت اندازه گیری    

برای دیدن محصول سوپرولت آمپرمتر سه فاز تک فاز 71 شیوا امواج را کلیک کنید