آیفون های صوتی الکتروپیک

آیفون صوتی الکتروپیک تنها آیفونی است که با بقیه آیفون های صوتی تفاوت دارد. این شرکت آیفون صوتی خود را به گونه ای طراحی کرده که بین پنل و گوشی هر 

واحد نیاز به 5 رشته سیم است. وظیفه‌ی هر کدام از این 5 رشته سیم عبارتند از:

  • سیم شماره 1، وظیفه‌ی انتقال صدای شخص مراجعه کننده از پنل به گوشی
  • سیم شماره 2، وظیفه‌ی انتقال صدای شخص پاسخگو از گوشی به پنل
  • سیم شماره 3، وظیفه‌ی منفی مشترک
  • سیم شماره 4، وظیفه‌ی تحریک رله دربازکن
  • سیم شماره B، وظیفه‌ی انتقال سیگنال زنگ از پنل به گوشی

اگر وظیفه‌ی هر رشته سیم در هر کدام از این 3 مدل را با هم مقایسه کنید می بینید که در عملکرد هر رشته سیم تفاوت های کوچکی وجود دارد. 

برای مشاهده درب بازکن صوتی الکتروپیک را کلیک کنید .