کابل راد افشان سحر

 زمانی که چند سیم دارای روکش در کنار هم در داخل یک روکش دیگر قرار گیرند تشکیل یک کابل می‌دهند برای انتقال برق سه فاز از کابل با سه رشته سیم استفاده می‌شود که به آن کابل سه‌فاز گفته می‌شود. البته اگر نول هم وجود داشته باشد این کابل دارای 4 رشته سیم است.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪۀ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻔﺎوت دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﻫﺎدی و ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﻔﺎوت مهم ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮع ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﺲ، ﺷﻜﻞ، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺎدی ﻫﺎ و ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد.

 

ﻫﺎدی از ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﺎﻟﺺ و دارای اﻧﻌﻄﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻳﺎ آﻟﻴﺎژﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎدی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری و ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدش، در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫﺎدی ﻛﺎﺑﻞ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد، در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎدی، ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

الف) هادی ها از نظر تعداد رشته به دو شکل تک رشته (مفتولی) و چند رشته (افشان) مطابق شکل 2 دسته بندی می شوند. برای مشخص کردن هادی های تک رشته از حرف اختصاری (e) و کابل های چند رشته از حرف اختصاری (m) استفاده می شود.

  • عایق کابل از  موارد زیر  تهیه شده است
  • کاغذهای آغشته به روغن مخصوص.
  • مواد پلاستیکی.
  • مواد پی وی سی (PVC) که به نام پروتودور معروف است.

در برخی کابل ها از لایه هایی بر روی کابل استفاده می شود که می تواند انواع نیروها و فشارهای مکانیکی را محافظت کنند و همچنین از نفوذ رطوبت به داخل کابل جلوگیری نماید. اصطلاحاً به این محافظ  “غلاف کابل” یا “زره” می گویند.

تعداد رشته های کابل یکی دیگر از فاکتورهای طبقه بندی آن است. انواع کابل برق و کاربرد آن بر اساس تعداد رشته ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

  •          کابل های 1 تا 5 رشته ای که معمولا کابل های فشار ضعیف (LV) هستند.
  •          کابل های 1 تا 3 رشته ای که کابل های فشار متوسط (MV) هستند.
  •          کابل های 1 تا 3 رشته که کابل فشار قوی (HV) هستند..

 

معمولا سیم ها دارای مفتول مسی با روکش های پلاستیکی هستند. طبقه بندی اصلی  کابل در ظرفیت انتقال جریان آن میباشد که در سه سطح کلی فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی طبقه بندی میگردد. از انواع آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

کابل مفتولی، کابل افشان، کابل فیبر نوری، کابل فشار ضعیف، کابل فشار متوسط، کابل فشار قوی، کابل شیلددار،کابل زمینی اشاره کرد .. 

  برای مشاهده انواع کابل ها کابل را کلیک کنید .